การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word Excel PowerPoint ในสถานประกอบการ

1. ชื่อหลักสูตร

การใช้โปรแกรม Microsoft Office ในสถานประกอบการ

2. จำนวนชั่วโมง

อบรมจำนวน ๓๐ ชั่วโมง

จำนวน 5 วัน

วันละ 6 ชั่วโมง

เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานในสถานประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

4.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือใน Word ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ Word ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100 %
 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจถึงหลักการสำคัญที่เป็นหัวใจของโปรแกรม Excel ได้
 5. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปของตารางลงในโปรแกรม Excel ได้
 6. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างสูตรคำนวณเบื้องต้นและประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็น
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เป็นมืออาชีพแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!)
 8. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ

๕. รายละเอียดเนื้อหาในการจัดอบรม

วันที่ 1 Microsoft Word

 1. ทบทวนพื้นฐานและคำสั่งที่จำเป็น
 • ภาพรวมของโปรแกรม Word
 • แนะนำประโยชน์ของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
 • ปรับพื้นฐานความเข้าใจและการใช้งานให้ถูกต้อง เพื่ออนาคตการใช้งานที่ดีกว่าเร็วกว่า
 • การควบคุมหน้ากระดาษ (Page Layout) เช่น ตั้งค่าหน้ากระดาษ, ส่วนหัว/ส่วนท้ายกระดาษ
 • การควบคุมงานพิมพ์งานในลักษณะต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Paragraph, Font
 • การทำงานกับตาราง เช่น การแทรกตาราง, การควบคุมตาราง, การจัดเรียงข้อมูล, การคำนวณ เป็นต้น
 • การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด กราฟ
 • การแทรกข้อมูลอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Quick Part (แทรกข้อความหรือเนื้อหาที่ใช้บ่อยแบบด่วนๆ)
 1. สร้างต้นแบบเอกสาร (Document Template) กันดีไหม
 • แนวความคิดเกี่ยวกับ Document Template
 • Document Template เหมาะกับเอกสารแบบไหน
 • การสร้าง Document Template
 • การใช้งาน Document Template
 • การแก้ไข Document Template

วันที่ 2 Microsoft Word

 1. เครื่องมือสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการส่งจดหมาย (Mailing)
 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ Mailing
 • รู้จักเครื่องมือ Mailing ในภาพรวม
 • การเตรียมพร้อมก่อนทำงานกับคำสั่ง Mailing
 • วิธีการใช้งานคำสั่ง Mailing
 • รายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่ง Mailing
 1. เครื่องมือสำหรับเอกสารที่มีการใช้งานร่วมกัน (Review)
 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ Review
 • รู้จักเครื่องมือ Review ในภาพรวม
 • การใช้งานเครื่องมือ Comment
 • การใช้งานเครื่องมือสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Track Change)
 • การยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง (Accept/Reject)
 • การเปรียบเทียบเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Compare)
 • การรวมเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Combine)
 • การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของ Review

 

๓.  เครื่องมือสำหรับการสร้างฟอร์มเพื่อช่วยป้อนข้อมูลได้ง่าย และสะดวก (Form Toolbar)

 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการสร้างฟอร์ม
 • รู้จักเครื่องมือ Form Toolbar ในภาพรวม
 • การเตรียมพร้อมก่อนลงมือสร้างฟอร์ม
 • การใช้เลือกใช้เครื่องมือฟอร์มให้เหมาะสม เช่น Text Box, Dropdown List ช่วยป้อนข้อมูลจากรายการที่มี, Date Picker ช่วยป้อนวันที่อัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์เอง) เป็นต้น
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือฟอร์ม
 • การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของเครื่องมือฟอร์ม

 

วันที่ 3 Microsoft Excel

 1. แนวความคิดเบื้องต้นและประโยชน์ในการใช้โปรแกรม Excel
 • ลักษณะสำคัญและข้อจำกัดของโปรแกรม Excel ที่ควรทราบ
 • การใช้งานกับ Workbook และ Worksheet อย่างถูกต้อง
 • การใช้งานกับ Row และ Column บน Worksheet
 • การทำงานกับกลุ่มเซลและข้อมูลที่จัดเก็บ
 1. พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel
 • เรียนรู้และจัดการกับ Range, ActiveCell และการตั้งชื่อเซล
 • เรียนรู้และจัดการกับ Column และ Row
 • เรียนรู้การบันทึกและการแก้ไขไฟล์บน Excel
 • การใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบข้อมูลบน Worksheet
 • การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Number) และวันที่ (Date)
 1. พื้นฐานการคำนวณบน Excel
 • โครงสร้างของสูตรคำนวณบน Excel
 • เรียนรู้การสร้างสูตรคำนวณแบบเบื้องต้นและการใส่สูตรแบบอัตโนมัติ
 • การ Copy สูตรแบบต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้ Function พื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบ
 • ตัวอย่างการคำนวณกับงานพื้นฐานทั่วไป
 • การใช้ชื่อเซลมาช่วยในการคำนวณเพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น
 1. การใส่รูปภาพและกราฟิกบน Worksheet
 • การแทรกไฟล์รูปภาพและการใช้ AutoShape
 • การสร้างข้อความแบบ WordArt บน Worksheet
 • การโหลดไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอลลงบน Worksheet
 1. การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
 • แนะนำประเภทต่างๆ ของกราฟบน Excel
 • เริ่มต้นการสร้างกราฟแบบพื้นฐาน
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
 • การจัดรูปแบบกราฟให้สวยงามด้วยสไตล์
 • การเปลี่ยนชนิดของกราฟ
 • เทคนิคการจัดองค์ประกอบของกราฟให้ดูน่าสนใจ

 

 

 

วันที่ 4 Microsoft Excel

 1. การจัดพิมพ์ข้อมูลบน Worksheet
 • การกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์ (Page Setup)
 • การกำหนดพื้นที่ในการพิมพ์ข้อมูล
 • การกำหนดข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ
 • การดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์จริง
 • เทคนิคการพิมพ์หัวของ Row และหัวของ Columm
 • การสั่งพิมพ์งานทั้ง Worksheet อย่างต่อเนื่อง

 

 1. การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในระดับสูง
 • ทบทวนและปูพื้นฐานการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน Excel
 • แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างสูตรคำนวณและฟังก์ชั่นบน Excel ในขั้นสูง
 • หลักการใช้ฟังก์ชั่นประเภท Add-Ins เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณบน Excel ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
 • เทคนิคการตั้งชื่อให้กับข้อมูลและสูตร (Range Name & Formula Name)
 • รูปแบบการอ้างอิงเซลในสูตร (Relative Reference&Absolute Reference)
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AND, OR, NOT เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
 1. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
 • ขั้นตอนเริ่มต้นสร้าง PivotTable
 • การใช้เครื่องมือบน PivotTable
 • การปรับแต่ง PivotTable ให้สวยงาม
 • การเลือกส่วนต่างๆ ของ PivotTable
 • การกรองข้อมูลบน PivotTable
 • การสร้าง PivotChart
 • การปรับแต่ง PivotChart ให้สวยงาม

 

วันที่ 5 Microsoft PowerPoint

 1. รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม
 • เริ่มต้น PowerPoint แบบง่ายๆ แถมได้ไอเดียดีๆ ไปใช้งานอีกด้วย
 • ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
 1. เทคนิคการทำงานกับหัวข้อและย่อหน้า
 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นหัวข้อและย่อหน้า
 • การพิมพ์หัวข้อแบบด่วน
 • เทคนิคพิเศษ การพิมพ์หัวข้อแบบด่วนสุดๆ
 • การพิมพ์ย่อหน้าธรรมดา
 • การพิมพ์ย่อหน้าลอย

 

 1. เทคนิคการทำงานกับรูปทรงต่างๆ (Shapes)
 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็น Shapes
 • วาด Shape แบบมืออาชีพ
 • แก้ไขปรับแต่ง Shape อย่างรวดเร็ว
 1. เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นตาราง
 • ขั้นตอนการสร้างตารางบน PowerPoint
 1. เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกราฟ
 • ขั้นตอนการสร้างกราฟบน PowerPoint
 1. เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • รู้จัก Animation ในภาพรวม
 • ตัวอย่างการนำเสนอด้วย Animation
 • การใส่ Animation ให้กับข้อความ
 • การใส่ Animation ให้กับ Smart Art
 • การใส่ Animation ให้กับรูปภาพ
 • การใส่ Animation ให้กับกราฟ
 • เทคนิคพิเศษ รายละเอียดที่น่าสนใจของ Animation
 1. การส่งออกไฟล์ PowerPoint
 • การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
 • การส่งออกไปเป็นไฟล์ Word
 • การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ