อบรมเว็บ CMS

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผล (RT: Roving Team) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (การทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read more

การเขียนเว็บไซต์ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาphp &MySQL

บรรยายหลักสูตร การเขียนเว็บไซต์ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาphp &MySQL มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม

Read more

Microsoft Excel Level Advace

นครติวเตอร์จัดทำหลักสูตร Micorsoft Excel Level advance เพื่ออบรมให้พนักงาน ซึ่งในการอบรมคร้ังนี้ทางบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Micorsoft Excel ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

Read more

อบรมนักศึกษา ม.ราชภัฎฯ

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเครือข่าย ให้นักศึกษามหาวิทยราชภัฎนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1837

Read more