การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Photoshop) หลักสูตร 12 H

1. ชื่อหลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Photoshop) 2. จำนวนชั่วโมง / ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 น.

Read more

Microsoft Office (Mix Office) 12H

หลักสูตร อบรม โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office) โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

Read more

Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : แนะนำโปรแกรม Excel  และคุณลักษณะใหม่ ในการสั่งงานบนแถบ Ribbon เรียนรู้ ส่วนประกอบ

Read more

Microsoft Word

หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น (Word Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office

Read more

Microsoft PowerPoint

หลักสูตร Microsoft PowerPoint เบื้องต้น (PowerPoint Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint  และ ส่วนประกอบ PowerPoint คุณสมบัติ

Read more

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Computer Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : Basic Computer  Hardware กับ Software เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

Read more

การเขียนเว็บ PHP+MySQL เบื้องต้น

หลักสูตร PHP+MySQL เบื้องต้น (PHP+MySQL Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :4,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : ส่วนที่ 1 ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting

Read more