141 View(s)

Microsoft Office (Mix Office) 12H

หลักสูตร อบรม โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office) โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

Read more
101 View(s)

Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : แนะนำโปรแกรม Excel  และคุณลักษณะใหม่ ในการสั่งงานบนแถบ Ribbon เรียนรู้ ส่วนประกอบ

Read more
58 View(s)

Microsoft Word

หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น (Word Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office

Read more
34 View(s)

Microsoft PowerPoint

หลักสูตร Microsoft PowerPoint เบื้องต้น (PowerPoint Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint  และ ส่วนประกอบ PowerPoint คุณสมบัติ

Read more
51 View(s)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Computer Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : Basic Computer  Hardware กับ Software เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

Read more
230 View(s)

การเขียนเว็บ PHP+MySQL เบื้องต้น

หลักสูตร PHP+MySQL เบื้องต้น (PHP+MySQL Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :4,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : ส่วนที่ 1 ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting

Read more