อบรมหน่วยงาน

บริการอบรมคอมพิวเตอร์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ทั้งในและนอกสถานที่ ตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาบุคลากร พร้อมให้คำปรึกษาฟรีในการจัดหลักสูตรให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน