Microsoft Office (Mix Office) 12H

หลักสูตร อบรม โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office) โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการทำไฟล์นำเสนองาน (Persentation)  อบรม คอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย :

Microsoft Word เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การทำงานกับเอกสาร
 • จัดรูปแบบเอกสาร
 • จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
 • สร้างตารางเก็บข้อมูล
 • แทรกรูปภาพ
 • การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
 • การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
 • การทำงานกับกราฟ
 • การจัดพิมพ์เอกสาร

Microsoft Excel เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
 • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การลบข้อมูล
 • การย้ายและคัดลอกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลวันที่
 • กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
 • ปรับความกว้างของคอลัมน์
 • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
 • เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
 • แทรกลอลัมน์ว่าง
 • แทรกแถวว่าง
 • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
 • ตีเส้นขอบตาราง
 • ระบายสีช่องเซล
 • สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
 • การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
 • ตรึงแถวและคอลัมน์
 • แบ่งหน้ากระดาษ
 • กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
 • การสั่งพิมพ์

Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

 • ป้อนข้อความลงในสไลด์
 • แทรกสไลด์ใหม่
 • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
 • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
 • เปลี่ยนมุมมองสไลด์
 • ลบสไลด์
 • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
 • เคลื่อนย้ายวัตถุ
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
 • ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 • กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
 • ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
 • วาดรูปเองลงสไลด์
 • การใส่เงาให้รูปภาพ
 • การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
 • สร้างแผนภูมิ
 • จัดเรียงลำดับสไลด์
 • การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
 • กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
 • การสั่งพิมพ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *