อบรมเว็บ CMS

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผล (RT: Roving Team) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (การทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read more

การเขียนเว็บไซต์ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาphp &MySQL

บรรยายหลักสูตร การเขียนเว็บไซต์ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาphp &MySQL มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม

Read more

อบรมครู สพท.นศ.1

อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โปรแกรมรณรงค์ โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ให้คณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1

Read more

อบรมนักศึกษา ม.ราชภัฎฯ

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเครือข่าย ให้นักศึกษามหาวิทยราชภัฎนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1837

Read more

อบรมครู สพท.นศ.4

อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โปรแกรมรณรงค์ โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ให้คณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

Read more