Microsoft Word

หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น (Word Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office

Read more