Microsoft Office (Mix Office) 12H

หลักสูตร อบรม โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office) โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

Read more