วิทยากรอบรมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำระบบตลาดออนไลน์ “ชวนมาช้อป นักเรียนสุขใจ”

วิทยากรอบรมคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง การจัดทำระบบตลาดออนไลน์ NST2 E-Market “ชวนมาช้อป นักเรียนสุขใจ” ผ่านโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *