อบรม การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และออกแบบผลิตภัณฑ์”

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี “การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมอภิมหาสมบัติวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Read more

อบรมเว็บ CMS

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผล (RT: Roving Team) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (การทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read more

Microsoft Excel Level Advace

นครติวเตอร์จัดทำหลักสูตร Micorsoft Excel Level advance เพื่ออบรมให้พนักงาน ซึ่งในการอบรมคร้ังนี้ทางบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Micorsoft Excel ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

Read more

Microsoft PowerPoint

หลักสูตร Microsoft PowerPoint เบื้องต้น (PowerPoint Basic) 12 ชม. ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย : แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint  และ ส่วนประกอบ PowerPoint คุณสมบัติ

Read more

อบรมครู สพท.นศ.1

อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โปรแกรมรณรงค์ โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ให้คณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1

Read more

อบรมนักศึกษา ม.ราชภัฎฯ

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเครือข่าย ให้นักศึกษามหาวิทยราชภัฎนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1837

Read more