โปรแกรมเสียงกริ่งอัตโนมัติ(โปรแกรม ออดโรงเรียน)

โปรแกรมเสียงกริ่งอัตโนมัติ(โปรแกรม ออดโรงเรียน)หลังจาก ที่ลูกค้าหลายท่านเรียกร้องให้นครติวเตอร์จัดทำโปรแกรมเสียงสัญาณอัติโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้สัญาณตามเวลาที่กำหนด เพื่อส่งสัญาณเริ่มทำงานหรือเริ่มเรียนในคาบเรียนต่าง ๆ หรือ นำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานที่ทำงานเป็นเวลา ซึ่งท่านสามารถกำหนดเวลาที่จะให้โปรแกรมส่งสัญาณได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *