อบรมเว็บ CMS

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผล (RT: Roving Team) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (การทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read more

Microsoft Excel Level Advace

นครติวเตอร์จัดทำหลักสูตร Micorsoft Excel Level advance เพื่ออบรมให้พนักงาน ซึ่งในการอบรมคร้ังนี้ทางบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Micorsoft Excel ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

Read more

อบรมครู สพท.นศ.1

อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โปรแกรมรณรงค์ โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ให้คณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1

Read more

อบรมครู สพท.นศ.4

อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โปรแกรมรณรงค์ โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ให้คณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

Read more