Microsoft Excel Level Advace

นครติวเตอร์จัดทำหลักสูตร Micorsoft Excel Level advance เพื่ออบรมให้พนักงาน ซึ่งในการอบรมคร้ังนี้ทางบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Micorsoft Excel ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *